Benson Oak

Benson Oak Capital je akviziční a růstová kapitálová společnost, která investuje do významných podniků působících v České republice a na Slovensku. Vyhledáváme kontrolní balíky akcií ve společnostech, které mají významný domácí a/nebo mezinárodní růstový potenciál, a investujeme od 5 a 15 milionů euro na jednu transakci.

Za téměř 20 let působení na českých a slovenských trzích prokázala společnost Benson Oak Capital, že je schopna vytvářet hodnotu pro všechny akcionáře. Specialisté BOC působí hlavně v Praze a zajišťují neustálý tok informací a rychlého rozhodování, čímž nám dovolují rychle reagovat na příležitosti i výzvy.

Zjistit více o BOC »

Hlavní tiskové zprávy

Značka LYBAR má nového majitele

15. Březen 2012

**PRAHA, 13. března 2012 – Tradiční domácí značka vlasové kosmetiky LYBAR má nového majitele, který značku odkoupil od skupiny Bochemie. Distribuci výrobků LYBAR do obchodních řetězců a dalších prodejen bude nyní zajišťovat distribuční společnost OBRA. Ta je mimo jiné výhradním distributorem další známé domácí kosmetické značky INDULONA.**

Značka ETA zůstává v českých rukou

Značka ETA zůstává v českých rukou

6. Říjen 2011

Společnost HP TRONIC Zlín spol. s r.o., největší obchodní skupina v oblasti elektroniky a elektrospotřebičů v České republice, a investiční společnost Benson Oak Capital dnes oznámily, že dosáhly dohody o prodeji 100% akcií společnosti ETA a.s.

Bochemie kupuje znaèku BIOLIT

Bochemie kupuje znaèku BIOLIT

18. Květen 2011

PRAHA, 18. kvìtna 2011 – Skupina Bochemie, jeden z nejvýznamnìjších støedoevropských výrobcù prostøedkù péèe o domácnost, dnes oznámila strategickou akvizici 100% podílu v akciové spoleènosti Lybar. Bochemie tak získává do svého portfolia vedle tradièní znaèky SAVO znaèku BIOLIT. Ta je lídrem èeského a slovenského trhu v produktové kategorii insekticidù. Strategií Bochemie je expandovat v oblasti znaèkových prostøedkù péèe o domácnost v regionu støední a jihovýchodní Evropy, a to jak cestou organického rùstu vlastních znaèek tak prostøednictvím vybraných strategických akvizic. Po koupi maïarské spoleènosti EVM v roce 2008 je akvizice Lybaru dalším významným milníkem pøi naplòování této strategie. Lybar je se znaèkou BIOLIT lídrem trhu v kategorii insekticidù jak v Èeské republice tak i na Slovensku s tržními podíly pøesahujícími 40%. Souèasnì se jedná o druhou nejsilnìjší insekticidní znaèku v celém regionu støední a jihovýchodní Evropy. „V našem regionu existuje jen velmi málo tradièních domácích znaèek, které jsou v konkurenci nadnárodních spoleèností schopny rùst a udržovat si tak významný tržní podíl ve svých kategoriích, jako je tomu v pøípadì znaèek SAVO a BIOLIT. Tyto znaèky se navíc výbornì doplòují z hlediska marketingových charakteristik. Proto jsem velmi potìšen, že se nám BIOLIT podaøilo získat do našeho portfolia,“ komentoval akvizici generální øeditel skupiny Bochemie Francois Vleugels. Miroslav Labaniè, jeden ze tøí prodávajících akcionáøù Lybaru a jeho generální øeditel, je pøesvìdèen, že zájem Lybaru a jeho znaèek na dalším rùstu mùže být nejlépe zabezpeèen strategickým vlastníkem: „Vyhledání strategického partnera bylo jedním z øešení, o kterých jsme pøemýšleli. Bochemie prezentovala zámìr, který nás zaujal a následnì došlo k dohodì,“ uvedl Labaniè. Podrobnosti transakce nebyly stranami zveøejnìny. O skupinì Bochemie Skupina Bochemie je jedním z nejvýznamnìjších výrobcù a dodavatelù znaèkových prostøedkù péèe o domácnost ve støední Evropì. Její klíèovou znaèkou je tradièní SAVO, které má silnou tržní pozici pøedevším v Èeské republice a na Slovensku a ve vybraných segmentech trhu dosahuje až 80% tržního podílu, a znaèka ULTRA v Maïarsku. Skupina je rovnìž globálním dodavatelem chemických specialit s vysokou pøidanou hodnotou, vèetnì dezinfekce, fungicidních pøípravkù na ochranu døeva, prostøedkù pro povrchovou úpravu kovù a akumulátorových hmot. Mateøská akciová spoleènost skupiny Bochemie sídlí v Bohumínì v Èeské republice, kde zamìstnává více než 450 lidí. Skupina dále zahrnuje maïarského výrobce prostøedkù péèe o domácnost EVM, polského výrobce pigmentù Permedia, èeskou inženýringovou spoleènost Ekomor a obchodní poboèky Bochemie na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Bulharsku a v Rusku. Celkem ve skupinì Bochemie pracuje témìø 800 osob. Skupina je vlastnìna spoleènostmi soukromého kapitálu Benson Oak Capital a Arx Equity Partners. O Lybaru Stávající akciová spoleènost Lybar vznikla v roce 2010 odštìpením marketingových a prodejních aktivit a vlastnictví ochranných známek od pùvodní akciové spoleènosti Lybar, dnes pøejmenované na Czech Aerosol a.s., která je významným výrobcem aerosolových pøípravkù ve støední Evropì. Produktové portfolio Lybaru obsahuje kromì tradièních výrobkù vlasové kosmetiky pod znaèkou Lybar pøedevším insekticidní a repelentní pøípravky pro spotøebitelský trh pod znaèkami Biolit a Diffusil, autokosmetiku znaèky Coyote a dále rovnìž produkty bytové chemie pod znaèkami Citresin a Lynn a tìlovou kosmetiku Crosser. Spoleènost dohromady se svojí 100% slovenskou dceøinnou spoleèností zamìstnává 35 osob. Kontakty: Bochemie, a.s. Francois Vleugels, generální øeditel Tel: +420 596 091 320 Email: francois.vleugels@bochemie.cz Jaroslav Sopuch, øeditel pro strategický rozvoj Tel: +420 603 555 089 Email: jaroslav.sopuch@bochemie.cz Lybar, a.s. Miroslav Labaniè, generální øeditel Tel: +420 724 224 342 Email: labanic@lybar.cz

Bochemie posílá do zaplavených oblastí Savo

Bochemie posílá do zaplavených oblastí Savo

11. Srpen 2010

Skupina Bochemie Group poskytla oblastem postiženým povodněmi jako dar tradiční dezinfekční prostředek SAVO v hodnotě 100 tisíc korun. SAVO budou rozdělovat humanitární organizace Člověk v tísni a ADRA.

Tradiční česká značka Savo hraje prim v cizině

Tradiční česká značka Savo hraje prim v cizině

9. Srpen 2010

Tradiční značka tuzemských čisticích prostředků a dezinfekčních přípravků SAVO, které od roku 1973 vyrábí skupina Bochemie Group, letos zaznamenala rekordní prodej. Zařadila se mezi výrobky, kterým věří čeští spotřebitelé a u kterých současně roste jejich obliba v cizině.

Aktuální investice

AVG Technologies

AVG Technologies
AVG Technologies je globální poskytovatel bezpečnostních řešení, který chrání 98 milionů zákazníků ve 170 zemích světa před stále narůstajícími internetovými hrozbami, viry, spamy, kybernetickými podvody a hackery na internetu.

Podrobnosti investice »

Bochemie Group

Bochemie Group
Bochemie Group je významným středoevropským výrobcem prostředků péče o domácnost pod značkou SAVO, dezinfekčních prostředků pro zdravotnictví a prostředků pro ochranu dřeva pod značkou Bochemit.

Podrobnosti investice »

Click Insurance

Click Insurance
Click Insurance je nezávislý online porovnávač pojišťovacích produktů a pojišťovací makléř.

Podrobnosti investice »